Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Hållbarhet

Coeli är en aktiv investerare, kapitalförvaltare och rådgivare. Vi skapar värden genom kunskap, innovation och tillväxt. Vi strävar efter att göra skillnad för människor, kapital och samhälle genom att agera för våra kunders bästa, vara modiga och ödmjuka, och bry oss om varandra, vårt samhälle och vår värld.

För Coeli handlar hållbarhet om uthållighet, ansvar, förtroende och goda affärer. Vi lägger stor vikt vid noggrann analys och fakta för att identifiera möjligheter, hantera risker och förstå konsekvenser utifrån ett helhetsperspektiv. Vi arbetar för att ständigt utveckla, bygga och förbättra och dela med oss av det som bidrar till mer värde. Vi vill vidga våra perspektiv så att vi lägger vårt fokus där vi kan göra störst nytta.

Våra investeringar

Som aktiv och ansvarsfull investerare och kapitalförvaltare tillhandahåller vi ett brett utbud av fonder och mandat inom aktier, räntor och alternativa tillgångar. Namnet Coeli är inspirerat av Atlas Coeli, den första fullständiga stjärnkartan som med precision visar stjärnornas positioner på stjärnhimlen och skapar en helhet. Vi utgår från helhet och precision när vi arbetar. Det är då vi skapar förutsättningar för mervärde. Vi lämnar inget åt slumpen. Det samma gäller våra investeringar och vår kapitalförvaltning. Vi lägger stor vikt vid noggrann analys som beaktar miljö-, sociala och styrningsaspekter tillsammans med finansiella faktorer i våra due diligence- och investeringsprocesser. Vi tror att detta hjälper oss att fatta väl informerade beslut och att prioritera områden där vi kan bidra till förbättringar och ett positivt resultat.

➜ Läs mer om våra unika investeringsmöjligheter.

Vår kapitalförvaltning

Alla våra fonder är aktivt förvaltade och alla våra förvaltare och investeringsteam arbetar med hållbarhetsfrågor i sina investeringsstrategier och portföljer. Men fokus, teman, kriterier och tillämpning skiljer sig åt beroende på investeringsfilosofi, tillgångsslag och geografisk marknad. Gemensamt för alla våra investeringsteam och fonder är att vi:

1. Integrerar hållbarhetsfrågor med finansiella nyckeltal i våra analys- och investeringsprocesser.

2. Engagerar oss i våra portföljinnehav genom dialog, påverkansarbete och röstning.

3. Väljer att inte investera i vapen som är förbjudna enligt internationella konventioner, exempelvis klustervapen och personminor.

4. Rapporterar och redovisar vårt arbete på vår hemsida och i våra rapporter.

I tillägg till vårt gemensamma ramverk tillämpar våra fonder och förvaltarteam strategi-specifika kriterier, teman eller fokusområden.

➜ Läs mer om våra fonder och våra kapitalförvaltare.

Diskretionär portföljförvaltning

Vår diskretionära portföljförvaltning innebär att vi, utifrån en överenskommen risknivå med kund, får mandatet att löpande fatta placeringsbeslut inom vissa avtalade ramar. Den diskretionära förvaltningen följer Coelis policy för hållbara investeringar.

➜ Läs mer i Kompletterande policy för diskretionär förvaltning och rådgivning.

Vår förmögenhetsförvaltning

Vi tillhandahåller noggrant utvalda lösningar inom förmögenhetsförvaltning, där våra kunders unika behov och förutsättningar står i fokus. Som rådgivare hjälper vi våra kunder att fatta informerade beslut. Inom ramen för lämplighetsbedömningen beaktas våra kunders hållbarhetspreferenser i vår rådgivning.

➜ Läs mer om vår förmögenhetsförvaltning.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

I enlighet med EU:s nya regelverk är vi skyldiga att redovisa hur våra fonder arbetar med hållbarhet utifrån EU:s fastställda definitioner för exempelvis hållbar investering, hållbarhetsrisk, hållbarhetsfaktorer, beaktande av huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (så kallade Principle Adverse Impacts / PAI).

Förvaltargrill med Coeli Global
Förvaltargrill med Coeli Circulus
Hem Hållbarhet